ឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីហ្សែនវេជ្ជសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ - រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីហ្សែនវេជ្ជសាស្ត្រប្រទេសចិន