ឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែនក្នុងគ្រួសារ ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ - រោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីហ្សែនក្នុងគ្រួសារ